1

 

 

2

 

 

1

 

 

1

Doron Aurbach

(Bar ILan University)

Yi Cui

(Stanford University)

Dave Howell

(DOE)

Jaephil Cho

(UNIST)

 

2

 

1

 

1

 

1

Eric D Wachsman

(University of Maryland)

Teofilo Rojo

(University of the Basque Country)

Tetsuya Osaka

(Waseda University)

 

1

 

1

 

1

 

1

Atsuo Yamada

(University of Tokyo)

Andreas Hintennach

(Mercedes-Benz)

Wenjuan Liu Mattis

(Microvast)

 

1

 

1

 

1

 

1

Joerg Huslage

(Volkswagen)

Dominique Guyomard

(CNRS - University of Nantes)

Jie Xiao

(PNNL)

 

 

 

 

 

 

 

1
a
a
1

Minggao Ouyang

(Tsinghua University)

Shi-Gang Sun

(Xiamen University)

 

1

 

a

 

1

 

1

Zi-Feng Ma

(SJTU)

Nobuyuki Imanishi

(Mie University)

Hong Li

(CAS)

 

1

 

1

 

1

 

1

Jürgen Janek

(University of Giessen)

Jia Xie

(HUST)

 

1

 

1

 

1

1

Taekon Ko

(SK Inovation)

Karim Zaghib

(Hydro-Québec)

Moon Ho Choi

(ECOPRO)

 

1

 

1

 

1

 

1

Kent Snyder

(Ford)

Atsushi Ohma

(Nissan)

Ayuko Kitajou

(Kyushu University)

Shirley Meng

(UCSD)

 

1

 

1

 

1

 

1

Chunsheng Wang

(University of Maryland)

Stanley Whittingham

(Binghamton University)

Fred Pan

(Peking University)

 

1

 

1

 

1

 

1

Hidetaka Nishikori

(NEDO)

Liqiang Mai

(Wuhan University of Technology)

Kweon Ho Jin

(Tianneng Group)

Hisaki Tarui

(Chaowei Group)

 

1

 

1

 

1

 

Guang Sen Chen

(Zhejiang)

 

Jianbin Wu

(Tahoe Electric Corp)

 

DongJoon Ihm

(Umicor)